Onko sinulla gerastenia tai sen esiaste?

 – Paranna fyysistä suorituskykyä ja ylläpidä elämänlaatua liikunnan avulla.

Gerastenia, myös tunnettu nimellä hauraus- ja raihnaisuus oireyhtymä, on oirekokonaisuus, jossa ihmisen terveydentila on heikentynyt ikääntymisen ja heikentyneiden elinjärjestelmien takia. Tavallisia oireita ovat yleinen lihasheikkous, hidastunut kävelynopeus, huonontunut tasapaino, uupumus, tahaton painon lasku sekä vähäinen fyysinen aktiivisuus. Gerastenia lisää myös kaatumisen riskiä sekä vähentää eri stressitekijöiden sietokykyä.

Gerasteniaa esiintyy yli 70-vuotiailla 10-12%:lla ja yleistyy iän myötä. Riskitekijöitä ovat ylipaino ja lihavuus sekä vähäinen liikunta keski-iässä. Altistavia tekijöitä ovat myös geneettiset tekijät sekä moninaiset ympäristötekijät kuten vähäinen sosiaalinen tuki. Oireyhtymää esiintyy enemmän naisilla kuin miehillä. Solu- ja elinjärjestelmätasolla gerastenia näyttäytyy kokonaisvaltaisena haurastumisen ilmiönä mikä ei yksin selity sairauksilla. Tähän liittyy fyysisen ja sosiaalisen aktiivisuuden ja omatoimisuuden väheneminen, sekä ravitsemustilan heikentyminen ja sarkopenia. 

Säännöllinen kestävyysliikunta, lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu ovat keskeisiä toimintakyvyn ylläitämisessä iäkkäillä ihmisillä. Myös gerastenian kohdalla oireiden hallitsemiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon suositellaan, etenkin gerastenian esiasteen kohdalla, fyysistä aktiivisuutta ja tasapainoharjoituksia. Gerastenian edetessä on tavallista, että tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Myöhemmässä vaiheessa suositellaan palliatiivista hoitoa ja oireiden hallintaa. 

Gerastenian kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluu liikunnan lisäksi kokonaisvaltainen geriatrinen arvio jossa ravitsemuksen ja lääkityksen arviointi ovat keskeisiä. Arvion pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma. Gerasteniaan ei ole spesifiä lääkehoitoa. 

Liikuntaohjeet gerastenian ehkäisyyn ja hoitoon:

  • Kestävyysliikuntaa: kolme kertaa viikossa, 45-60,min
  • Lihasvoimaharjoittelua: Asteittain kuormitusta lisäten
  • Tasapainoharjoittelu: Toiminnallista harjoittelua ja asteittain vaikeutuvaa tasapainoharjoittelua

Iän myötä tapahtuvaa suorituskyvyn pienenemistä ei voida kokonaan estää kestävyysharjoittelulla mutta sitä voidaan hidastaa. Jokainen harjoittelukerta on hyvä aloittaa kevyellä kuormituksella ja lisätä asteittain. Suositeltavia liikuntamuotoja on niveliä vähän kuormittavia liikuntamuotoja. Tällaiset liikuntamuodot ovat esimerkiksi kävely, uinti ja pyöräily.

Säännöllisellä lihasvoimaharjoittelulla voi lisätä lihasvoimaa muutamassa kuukaudessa ja harjoittelu on myös vaikuttavaa hyvin vanhoilla ihmisillä. Lihasvoiman harjoittaminen saattaa myös lisätä iäkkään henkilön kestävyyttä ja selviytymistä päivittäisistä tehtävistä. 

Fysioterapeutti voi auttaa liikuntaohjeiden laatimisessa sekä harjoittelun alkuun pääsyssä. Myös apuvälinetarpeen arvio ja sovitus hoituu oman fysioterapeutin avulla. Voit varata kartoitusajan painamalla tästä, niin kartoitetaan sinun tilanne.

Jannica Winqvist
Fysioterapeutti

Lähteet

Alakare, J., 2020, Gerastenia – kuinka tunnistan ja miksi?. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/319949/SLL222020_1369.pdf Haettu: 6.6.2023

Allison, R., Assadzandi, S., Adelman, M., 2021, Frailty: Evaluation and Management. American Family Physician. Saatavilla:  https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2021/0215/p219.html  Haettu: 6.6.2023

Komulainen, P., Vuori, I., 2015, Ikääntymiseen liittyvät fysiologiset muutokset ja liikuntaharjoittelu. Saatavilla: https://www.kaypahoito.fi/nix01182 Haettu: 6.6.2023

Kuisma, K., 2018, Gerastenian ennaltaehkäisy ja tunnistaminen. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/147493/kuisma_kalle-axeli.pdf Haettu: 6.6.2023

Strandberg, T. E., Jyväkorpi, S., Urtamo, A., Pitkälä, K. H., Kivimäki, M., 2022, Esigerastenia ja gerastenia ennustavat kuolemanvaaraa jopa vahvemmin kuin monisairastavuus. Lääkärilehti. Saatavilla: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/esigerastenia-ja-gerastenia-ennustavat-kuolemanvaaraa-jopa-vahvemmin-kuin-monisairastavuus/  Haettu: 6.6.2023

UKK-instituutti, 2020, Sarkopenia ja gerastenia uhkaavat ikääntyneen terveyttä – liikunnasta apua lihasmassan muutoksiin.
Saatavilla: https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-sairaudet/sarkopenia-ja-gerastenia/ Haettu: 6.6.2023

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä