Har du gerasteni eller dess förstadium?

 – Förbättra din fysiska prestationsförmåga och upprätthåll livskvalitén genom motion.

Gerasteni, även kallat skörhetssyndrom, är en symtomhelhet där persons hälsotillstånd har försvagats på grund av åldrande och försvagade organsystem. Vanliga symtom är allmän muskelsvaghet, minskad gånghastighet, försämrad balans, trötthet, ofrivillig viktminskning och låg fysisk aktivitet. Gerasteni ökar också risken för fall och minskar toleransen mot olika stressfaktorer.

Gerasteni förekommer hos 10-12% av personer över 70 år och blir vanligare med åldern. Riskfaktorer är övervikt och fetma, liksom låg fysisk aktivitet i medelåldern. Exponerande faktorer är även genetiska faktorer och olika miljöfaktorer, såsom lågt socialt stöd. Syndromet förekommer mer hos kvinnor än hos män. På cellulär och organsystemnivå framträder gerasteni som helhetsmässig svaghet, vilket inte ensam kan förklaras av sjukdomar. Gerasteni är förknippat med minskning av fysisk och social aktivitet och självständighet, liksom sarkopeni och försämrat näringstillstånd.

Regelbunden uthållighetsträning, muskelstyrka och balansträning är avgörande för att upprätthålla funktionsförmågan hos äldre människor. Vid gerasteni rekommenderas också fysisk aktivitet och balansövningar för att kontrollera symtomen och upprätthålla funktionsförmågan, särskilt i syndromets förstadium. När gerastenin fortskrider är det vanligt att behovet av intensifierat serviceboende ökar. I ett senare skede rekommenderas palliativ vård och symtomhantering.

Förutom motion innehåller helhetsmässig behandling av gerasteni en omfattande geriatrisk bedömning där bl.a. näringstillstånd och medicinering utvärderas. Utifrån bedömningen utarbetas en vårdplan. Det finns ingen specifik läkemedelsbehandling för gerasteni.

Riktlinjer för motion vid förebyggande och behandling av gerasteni:

  • Uthållighetsträning: tre gånger i veckan, 45-60 min
  • Muskelstyrketräning: Gradvis ökad belastning
  • Balansträning: Funktionell träning och successivt svårare balansträning

Åldersrelaterad försvagning av prestationsförmåga kan inte helt förhindras genom uthållighetsträning, men den kan bromsas. Det är bra att börja varje träningspass med en lätt belastning och gradvis öka. Rekommenderade träningsformer är de som sätter en låg belastning på lederna. Sådana motionsformer är till exempel promenader, simning och cykling. 

Regelbunden muskelstyrketräning kan öka muskelstyrkan på några månader och träning är också effektiv hos mycket gamla människor. Att öva upp muskelstyrkan kan också öka en äldre persons uthållighet och förmåga att klara av dagliga uppgifter.

En fysioterapeut kan hjälpa dig med att komma igång med träningen samt göra upp en motionsplan. Behovet av hjälpmedel kan också bedömas och anpassas med hjälp av din egen fysioterapeut. Du kan boka en kartläggningstid genom att fylla i formuläret nedan, så diskuterar vi om ditt läge.

Jannica Winqvist
Fysioterapeut

Källor

Alakare, J., 2020, Gerastenia – kuinka tunnistan ja miksi?. Tillgänglig: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/319949/SLL222020_1369.pdf Hämtad: 6.6.2023

Allison, R., Assadzandi, S., Adelman, M., 2021, Frailty: Evaluation and Management. American Family Physician. Tillgänglig:  https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2021/0215/p219.html  Hämtad: 6.6.2023

Komulainen, P., Vuori, I., 2015, Ikääntymiseen liittyvät fysiologiset muutokset ja liikuntaharjoittelu. Tillgänglig: https://www.kaypahoito.fi/nix01182 Hämtad: 6.6.2023

Kuisma, K., 2018, Gerastenian ennaltaehkäisy ja tunnistaminen. Tillgänglig: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/147493/kuisma_kalle-axeli.pdf Hämtad: 6.6.2023

Strandberg, T. E., Jyväkorpi, S., Urtamo, A., Pitkälä, K. H., Kivimäki, M., 2022, Esigerastenia ja gerastenia ennustavat kuolemanvaaraa jopa vahvemmin kuin monisairastavuus. Lääkärilehti. Tillgänglig: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/esigerastenia-ja-gerastenia-ennustavat-kuolemanvaaraa-jopa-vahvemmin-kuin-monisairastavuus/  Hämtad: 6.6.2023

UKK-instituutti, 2020, Sarkopenia ja gerastenia uhkaavat ikääntyneen terveyttä – liikunnasta apua lihasmassan muutoksiin.
Tillgänglig: https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-sairaudet/sarkopenia-ja-gerastenia/ Hämtad: 6.6.2023

Ta kontakt

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA