Fysioterapi på servicehem

De flesta som bor på servicehem kan ha nytta av fysioterapi

Hemfysio erbjuder individuell fysioterapi som tilläggstjänst på serviceboenden, servicehem, sjukhus och andra vårdinstanser.

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Vi kommer dit du är

Hemfysio gör individuella fysioterapibesök på servicehus, sjukhus, äldreboende och på andra vårdinstanser. Boende på servicehus och på äldreboenden främjas av individuell handledning och rehabilitering, samt gruppaktiviteter, som vi erbjuder i form av t.ex. stolgymnastikgrupper. Speciellt vid fysioterapibesöken på servicehus och sjukhus får de äldre och minnessjuka möjlighet att fortsätta motionera och få glädje och möjlighet till social samvaro i sin vardag.

Fysioterapi på servicehem

Hemfysios verksamhetsmodell

Vårt mål är att så många som möjligt kan få fysioterapi, eftersom så många får stor nytta av det. Detta vill vi möjliggöra genom att göra hembesök. Genom hembesök i de olika boendeformerna kan de äldre få fysioterapi för upprätthållande av funktionsförmågan, fysioterapi för underlättande av vården och rehabilitering efter t.ex. fall, olyckshändelse eller efter blodcirkulationsstörningar i hjärnan.

För vem passar fysioterapi?

Fysioterapi som hembesök passar för alla som vill ha rehabilitering hemma. Därför passar det bra för bl.a. seniorer, minnessjuka, strokepatienter eller för dem som återhämtar sig efter en operation. Speciellt bra passar hemrehabiliteringen för dem som inte klarar av att ta sig hemifrån eller upplever att det är mycket besvärligt att ta sig hemifrån. T.ex. underlättas rehabiliteringen för parkinsonpatienter då fysioterapeuten kommer hem till klienten.

Fysioterapi på servicehem

Speciellt stor nytta har man av fysioterapi:

  • efter en olycka
  • efter blodcirkulationsstörningar i hjärnan
  • före- och efter operationer
  • vid smärta i stöd- och rörelseorganen
  • för att upprätthålla funktionsförmågan
  • vid olika sjukdomar

Det kan vara svårt för en minnessjuk, eller någon som lider av någon annan funktionsnedsättande sjukdom, att ta sig till en traditionell fysioterapimottagning. Vi gör det lätt genom att komma hem till senioren i stället. Då kan klienten använda sina krafter på det relevanta, och få ut så mycket som möjligt av fysioterapin. Fysioterapeuten gör en personlig plan för klienten efter att ha bekantat sig med klientens bakgrund och funktionsförmåga.

Besöken planeras i samarbete med anhöriga och med vårdpersonal, ifall personens hälsotillstånd kräver detta. Genom hembesök drar personen inte endast nytta av den effektiva träningen och rehabilitering utan får också möjlighet till social samvaro och glädje i vardagen. Då kan välmåendet förbättras på flera plan.