Fysioterapi på servicehem

FYSIOTERAPI PÅ SERVICEHEM OCH SJUKHUS

Var än du är, kommer vi till dig!

Hemfysio gör individuella fysioterapibesök på servicehus, sjukhus, äldreboende och på andra vårdinstanser. Boende på servicehus och på äldreboenden främjas av individuell handledning och rehabilitering, samt gruppaktiviteter, som vi erbjuder i form av t.ex. stolgymnastikgrupper. Speciellt vid fysioterapibesöken till servicehus och sjukhus får de äldre och minnessjuka möjlighet att fortsätta motionera och få glädje och möjlighet till social samvaro i sin vardag.

Hemfysio verksamhetsmodell

Vårt mål är att så många som möjligt kan få fysioterapi, eftersom så många får stor nytta av det. Detta vill vi möjliggöra genom att göra hembesök. Genom hembesök i de olika boendeformerna kan de äldre få fysioterapi för upprätthållande av funktionsförmågan, fysioterapi för underlättande av vården och rehabilitering efter t.ex. fall, olyckshändelse eller efter blodcirkulationsstörningar i hjärnan. En person med en minnessjukdom eller någon annan sjukdom kan ha svårt att ta sig till fysioterapimottagningen, därför erbjuder vi hembesök. Då kan personen i behov av rehabilitering fokusera sin energi och sina resurser på själva fysioterapin och rehabiliteringen och få möjligast stor nytta och glädje av den.

För vem passar fysioterapi hembesök?

Fysioterapi hembesöken passar alla som vill ha rehabilitering hemma. Hemrehabilitering passar bra
för seniorer, minnessjuka, strokepatienter eller vid återhämtning av en operation. Speciellt bra
passar hemrehabiliteringen personer som inte klarar av att ta sig hemifrån eller då det är väldigt
jobbigt att ta sig hemifrån. T.ex. underlättas rehabiliteringen för Parkinson patienter då
fysioterapeuten kommer till klienten.

Speciellt stor nytta av fysioterapin fås:

  • efter olyckor
  • efter blodcirkulationsstörningar i hjärnan
  • före- och efter operationer
  • smärta i stöd- och rörelseorganen
  • upprätthållande av funktionsförmågan
  • vid olika sjukdomar

Det kan vara svårt för en minnessjuk, eller någon som lider av någon annan funktionsnedsättande sjukdom, att ta sig till en traditionell fysioterapi mottagning. Vi gör det lätt genom att komma hem till senioren istället. Då kan klienten använda sina krafter på det relevanta, och få så mycket som möjligt ut av fysioterapin. Fysioterapeuten gör en personlig plan för klienten efter att ha bekantat sig med klientens bakgrund och funktionsförmåga.

Besöken planeras i samarbete med anhöriga och med vårdpersonal, ifall personens hälsotillstånd fordrar detta. Genom hembesök drar personen inte endast nytta av den effektiva träningen och rehabilitering utom får också möjlighet för social samvaro och glädje i vardagen. Då kan måendet förbättras helhetligt.

Fysioterapi på servicehus, sjukhus och äldreboende kan fås både med läkarremiss eller utan remiss. Med läkarremiss kan man få Fpa ersättning. Vi lägger inte till hembesökstillägg, det finns redan insatt i priset.

Fysioterapia kotikäynti - kotifysio

Var rör sig Hemfysios fysioterapeuter?

Vilka tider är fysioterapeuterna till förfogande?

Vårt område är för tillfället Södra Finland, Egentliga Finland, Birkaland och Österbotten

Våra vanliga tider är vardagar mellan 09 och 18. Ifall besök önskas andra tider kan det vara möjligt att ordna. Beroende på situationen är det bra att få fysioterapi under ett viss period eller kontinuerligt. Vi strävar efter att samma bekanta fysioterapeut jobbar med samma klient från början till slut. Vid behov kommer vi överens med anhöriga/intressebevakare om fysioterapin och dess fortsättning.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt